header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

237599
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
29
148
177
236172
1625
5578
237599
หมายเลขไอพี: 3.231.25.104
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-08-10 01:19:34

สำนักงานปลัด

 

logo

 

            เกยรตเกรยงไกร2
           นายเกียรติเกรียงไกร  ดอกอินทร์
            (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
   
         
               ธระนช
                     นางธัระนุช  ทานนท์
            (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

   
         
                   สนทร
                        นายสุนทร  เกษเงิน
                       (หัวหน้าสำนักปลัด)

   
    กฤษฎา
      นายกฤษฎา บุญสาหัส
(นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ)

  ศรลกษณ
 นางสาวศิริลักษณ์  สิงห์เพชร

   (นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ)

ยชาตร
       นายชาตรี  บุญเศรษฐ
   (เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ)


     อภรตน
          นายอภิรัตน์  จันโทธิ
       (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

 
         
   ดวงใจ
   นางสาวดวงใจ  ไกยวงค์
  (ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
     สมหญง
  นางสาวสมหญิง  วุฒิพรหม
        (ผช.เจ้าพนักงาน.ธุรการ)

    ดารตน
   นางสาวดารัตน์  จารุสิน
         (ผช.เจ้าพนักงานธุรการ)

      ศศธร
   นางสาวศศิธร  หมุกสันเทียะ
   (ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน)

 
         
   สรศกด
   นายสุรศักดิ์  ศรัทธาพันธ์
          (พนักงานขับรถยนต์)
     สมศกด
      นายสมศักดิ์  ไชยชนะ
              (นักการภารโรง)
    วรรณศร
       นางวรรณศรี  บุญสืบ
               (แม่บ้าน)
   
         

footer