header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

259373
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
143
268
411
257641
4622
5748
259373
หมายเลขไอพี: 3.239.242.55
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-25 14:12:35

สภา อบต.

 

 

   หม 11 นายสมตร เอกสม ประธานสภา

         นายสุมิตร เอกสิม
         ประธานสภาองค์

 
หม 8 นาจจำป  ศรทน รองประธานสภา
               นายจำปี  ศรีทัน
             รองประธานสภา
   หม 7 นายสมบต เสนาะพณ เลขานการสภา
         นายสมบัติ เสนาะพิณ 

        เลขานุการสภา

 nopic
          ส.อบต.หมู่ 1
   หม 1 นายวานช  เอกสม copy
         นายวานิช  เอกสิม
            ส.อบต.หมู่ 1
 หม 2 นางเปยมศร  ดอกอนทร copy
     นางเปี่ยมศรี  ดอกอินทร์
          ส.อบต.หมู่ 2
   หม 2 นายจตร วชางาม copy
           นายจิตร วิชางาม
             ส.อบต.หมู่ 2
 nopic
          ส.อบต.หมู่ 3
   หม 3 นายพทกษ เสนาะพณ copy
        นายพิทักษ์ เสนาะพิณ
             ส.อบต.หมู่ 3
 หม 4 นายวชต นรมย copy
          นายวิชิต นิรมัย
          ส.อบต.หมู่ 4
   หม 4 นายอทย โพธพา copy
           นายอุทัย โพธิ์พา
             ส.อบต.หมู่ 4
 หม 5 นางสดารตน ผกมตร
      นางสุดารัตน์ ผูกมิตร
           ส.อบต.หมู่ 5
   หม 5 นายสวทย มหสยา copy
       นายสุวิทย์ มหิสยา
             ส.อบต.หมู่ 5
 หม 6 นางบวรอง สขบญ copy
         นางบัวรอง สุขบุญ
            ส.อบต.หมู่ 6
   หม 6 นายบญรกษ อามาตมนตร copy
    นายบุญรักษ์ อามาตมนตรี
          ส.อบต.หมู่ 6
 หม 7 นายสมบต เสนาะพณ เลขานการสภา
      นายสมบัติ เสนาะพิณ  
       ส.อบต.หมู่ 7
   หม 7 นายอทย ศรคำประเสรฐกล copy
    นายอุทัย ศรีคำประเสริฐกุล  
         ส.อบต.หมู่ 7
 หม 8 นางอำนวย พรมสวสด copy
      นางอำนวย พรมสวัสดิ์  
        ส.อบต.หมู่ 8
   หม 8 นาจจำป  ศรทน รองประธานสภา
           นายจำปี  ศรีทัน    
            ส.อบต.หมู่ 8
 หม 9 นางนอย เกดโห copy
         นางน้อย เกิดโห้  
           ส.อบต.หมู่ 9
   หม 9 นายสกลา หวานใจ copy
         นายสุกล้า หวานใจ
             ส.อบต.หมู่ 9
 หม 10 นายสวน อบสข copy
         นายสวน อบสุข
        ส.อบต.หมู่ 10
   หม 10 นายสำเรง  วงษชน copy
         นายสำเริง  วงษ์ชื่่น
          ส.อบต.หมู่ 10
หม 11 นายบญม ศรจนทร copy
       นายบุญมี ศรีจันทร์
          ส.อบต.หมู่ 11
  หม 11 นายสมตร เอกสม ประธานสภา
        นายสุมิตร เอกสิม
          ส.อบต.หมู่ 11
หม 12 นายชาย โคนพนธ copy
     นายชาย โคนพันธ์  
       ส.อบต.หมู่ 12
  หม 12 นายอนนต วฒเศลา copy
     นายอนันต์ วุฒิเศลา
          ส.อบต.หมู่ 12

footer