header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

259383
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
153
268
421
257641
4632
5748
259383
หมายเลขไอพี: 3.239.242.55
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-25 14:46:40

การบริการขั้นพื้นฐาน

 
    การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านใช้การคมนาคมาทางบกโดยทางรถยนต์ ในการติดต่อและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรโดยมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้ 
   
 ถนนชยางกูร  หมายเลข 212 เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี
   
ถนนบ้านหลักชัย หมายเลข 2210 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลเหล่าบก ไปจังหวัดอำนาจเจริญ
   
ถนนสายบ้านหลักชัย ดุมใหญ่ หมายเลข 5175 เชื่อมการคมนาคมระหว่าง ตำบลเหล่าบก
และตำบลดุมใหญ่
   
ถนนสายบ้านหนองหลัก หนองขุ่น หมายเลข 3007 เชื่อมการคมนาคมระหว่าง 
ตำบลเหล่าบก ตำบลยางโยภาพ
   
การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 1 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง
   
การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก
   
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ - ลำห้วย จำนวน 5 แห่ง
- ลำเซบก จำนวน 1 แห่ง
- บึง หนอง และอื่น ๆ จำนวน 30 แห่ง
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 8 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 12 แห่ง
- บ่อน้ำโยก จำนวน 14 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 5 แห่ง
   
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก - ธนาคาร - แห่ง
- โรงแรม (รีสอร์ท ) 2 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันหลอด 4 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม(ในครัวเรือน) - แห่ง
- โรงสี 38 แห่ง
- ร้านค้า 26 แห่ง
- ร้านค้าชุมชน 6 แห่ง 
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 9 แห่ง
- ร้านอาหาร 10 แห่ง
   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ทรัพยากรดิน สภาพดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินทราย
- ทรัพยากรน้ำ มีลำเซบกไหลผ่านทางทิศเหนือ และลำห้วยเวียงหลวงไหล ผ่านตรงกลางตำบล สภาพน้ำใต้ดินส่วนใหญ่สภาพเป็นน้ำเค็ม
- ศูนย์ อปพร.ตำบลเหล่าบก
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลเหล่าบก
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลเหล่าบก
- ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล
   
มวลชนจัดตั้ง - กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 กลุ่ม 380 คน
- อปพร. จำนวน 5 รุ่น 113 คน
 

footer